top of page

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

versie:   2021

 

Artikel 1 De overeenkomst

1.1) Zodra een persoon deelneemt aan onze lessen, ongeacht de wijze van inschrijving, worden deze Algemene Voorwaarden van kracht.

1.2) Deelname aan een les impliceert akkoord met en aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden.

1.3) Bovendien zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing zodra een contract wordt afgesloten via het Momoyoga-platform of door middel van een machtigingsformulier (uitsluitend voor oudere leden).

1.4) In gevallen waarbij een contract wordt aangegaan via een derde partij, zoals bedrijfsfitness, zijn deze Algemene Voorwaarden eveneens van toepassing.

1.5) Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico van de deelnemer.

1.6) Elke cursist is verplicht lichamelijke klachten onmiddellijk te melden aan de docent. Deelneming is alleen mogelijk indien uw gezondheid geen belemmering vormt. Neem bij twijfel contact op met uw huisarts.

Artikel 2 Betaling

2.1) Een overeenkomst bij SAV wordt aangegaan voor de vorm en duur zoals aangegeven bij de inschrijving, bestaande uit een overeenkomst vanaf de ingangsdatum welke in één keer vooruit kan worden betaald of in maandelijkse termijnen kan worden voldaan, iedere overeenkomst met haar eigen specifieke condities en voorwaarden.

2.2) Bij betaling door overschrijving bank dient de deelnemer het verschuldigde lesgeld binnen 14 dagen na het ontvangen van de factuur te betalen 

2.3) Bij automatische incasso vindt afschrijving plaats op de door SAV aangegeven datum. De betaling van het abonnementsgeld gaat via automatische incasso door het verstrekken van een machtiging aan SAV voor het incasseren van de maandelijke abonnementsgelden.

2.4) Bij niet of niet-tijdige betaling om welke reden dan ook (bijv. stornering, onvoldoende saldo) heeft SAV het recht om op de deelnemer de invorderingskosten en incassokosten te verhalen.

2.5) Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk.

2.6) SAV behoudt zich het recht voor de tarieven jaarlijks per 1 januari te indexeren. met maximaal 5% te indexeren. Het lid is niet gerechtigd om de overeenkomst als gevolg van een tariefswijziging te ontbinden, tenzij het lid een natuurlijk persoon is, de tariefswijziging een verhoging van de contributie betreft en deze verhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt of hoger is dan 5%. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven geen recht op ontbinding.

2.7) De tarieven en prijzen vermeld op onze officiële tarievenpagina op onze website worden als de juiste en geldende tarieven beschouwd. In het geval dat een derde partij, inclusief maar niet beperkt tot tussenpersonen, partners, of andere websites, tarieven vermeldt die niet overeenkomen met onze officiële tarievenpagina, behouden wij het recht om achteraf een verrekening uit te voeren. Als gebruiker of klant bent u verantwoordelijk voor het verifiëren van de juistheid van tarieven en prijzen die door derde partijen worden aangeboden en erkent u dat onze officiële tarievenpagina de enige geldige bron is voor onze tarieven en prijzen.

2.8) Bij ziekte of afwezigheid van de docente bieden wij de mogelijkheid de les in te halen, de contributie wordt dan niet verrekend.

2.9) Feestdagen die buiten de schoolvakanties vallen, kunnen op een later tijdstip ingehaald worden
 

Artikel 4 Opzeggen

4.1) In de dienstverleningsovereenkomst wordt de duur van de overeenkomst vermeld

4.2) Na het verstrijken van de overeengekomen periode wordt het abonnement automatisch verlengd met één maand. Wij hanteren een opzegtermijn van één maand voor de eerste van de maand. SAV behoudt zich het recht voor het contract stop te zetten met in acht neming van een opzegtermijn van één maand. 

4.3) Tussentijdse ontbinding is niet mogelijk. Bij vroegtijdige opzegging van de dienstverleningsovereenkomst vindt geen restitutie plaats. 

4.4) Opzeggen kan alleen via de mail, niet via whatsapp


Artikel 5 Uitsluiting
5.1) SAV heeft het recht deelname van de aangemelde deelnemer aan een les te weigeren, indien de deelnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

5.2) SAV heeft het recht de toegang van de lessen, zonder opgave van reden, van de deelnemer te weigeren.

 

Artikel 6 Gemiste lessen

6.1) Gemiste lessen kunnen op een ander gewenst tijdstip (afhankelijk van het gekozen contract) worden ingehaald.

6.2) Er vindt geen restitutie plaats bij gemiste lessen door vakantie, ziekte of andere redenen.

6.3) Bij langdurige ziekte kunt u contact opnemen met SAV zodat een betalingsregeling getroffen kan worden.

Artikel 7 Annulering door SAV

7.1) SAV heeft het recht zonder opgave van redenen les en/of leslocatie te wijzigen.

7.2) SAV heeft het recht zonder opgave van redenen de les te annuleren of deelname van de deelnemer te weigeren.

7.3) Er geldt vanuit SAV geen restitutieplicht bij overmacht, waaronder bijvoorbeeld wordt begrepen maatregelen in het kader van de volksgezondheid, de politieke situatie in een land,  technische mankementen, ziekte of natuurrampen. 

Artikel 8 Wijzigingen

8.1) SAV behoudt zich de vrijheid voor de Algemene voorwaarden en de lestijden, locatie en data te allen tijde te wijzigen.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1) SAV verplicht zich de gegeven opdracht naar inzicht en vermogen uit te voeren.

9.2) SAV is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na les.

Artikel 10 Toepasselijkheid en geschillen

10.1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met SAV betreffende deelname aan lessen of houden van cursussen, trainingen en andere vormen van opleiding, dan wel advisering in de ruimste zin van het woord.

10.2) Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door SAV.

10.3) Geschillen voortvloeiend uit de overeenkomsten waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in de plaats of omgeving van de vestiging van SAV behoudens hogere voorziening.

Artikel 11 Privacy

11.1) Door het accepteren van de algemene voorwaarden geef je toestemming voor het gebruiken van foto’s die er tijdens de les of evenementen worden gemaakt.

Ik ben nu al een aantal jaren lid bij SAV, het leukste aan deze studio vind ik de verscheidenheid aan lessen, zo past er altijd iets bij je niveau en behoeftes. Mocht de pilates op woensdagavond mij een keertje niet passen dan stroom ik gemakkelijk eens even bij de yin yoga of de mix yoga les.

Daarnaast doe ik ook met veel plezier mee aan de small group training en de infrarood training, iedere week worden we daar weer opnieuw uitgedaagd wat betreft de verschillende kracht oefeningen. Daarnaast zijn de Sup lessen in de zomer ook echt een aanrader.

Naast de fijne locaties, schone ruimtes en fijne sfeer zijn de docentes zeer professioneel en dagen ze iedereen op de juiste manier uit!

Mocht je dus op zoek zijn naar een studio in Heerenveen en omgeving, dan is SAV zeker een aanrader!
Black White Elegant Feminine Fashion Brand Logo (18).png
bottom of page