top of page

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

versie:   2021

 

Artikel 1 De overeenkomst

1.1) De overeenkomst komt tot stand door het afgeven/toesturen van het machtigingsformulier of inshcrijfformulier aan SAV.

1.2) Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico van de deelnemer.

1.3) Elke cursist is verplicht lichamelijke klachten onmiddellijk te melden aan de docent. Deelneming is alleen mogelijk indien uw gezondheid geen belemmering vormt. Neem bij twijfel contact op met uw huisarts.

1.4) Deelname aan één van de lessen betekent akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 2 Betaling

2.1) Een overeenkomst bij SAV wordt aangegaan voor de vorm en duur zoals aangegeven bij de inschrijving, bestaande uit een overeenkomst vanaf de ingangsdatum welke in één keer vooruit kan worden betaald of in maandelijkse termijnen kan worden voldaan, iedere overeenkomst met haar eigen specifieke condities en voorwaarden.

2.2) Bij betaling door overschrijving bank dient de deelnemer het verschuldigde lesgeld binnen 14 dagen na het ontvangen van de factuur te betalen middels overschrijving naar het ING bankrekeningnummer NL31 INGB 0705422844 ten name van S.S. van der Wal.

2.3) Bij automatische incasso vindt afschrijving plaats op de door SAV aangegeven datum. (Wij incasseren achteraf rond de 28e van de maand) De betaling van het abonnementsgeld gaat via automatische incasso door het verstrekken van een machtiging aan SAV voor het incasseren van de maandelijke abonnementsgelden.

2.4) Bij niet of niet-tijdige betaling om welke reden dan ook (bijv. stornering, onvoldoende saldo) heeft SAV het recht om op de deelnemer de invorderingskosten en incassokosten te verhalen.

2.5) Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk.

2.6) SAV behoudt zich het recht voor de tarieven jaarlijks per 1 januari te indexeren. met maximaal 5% te indexeren. Het lid is niet gerechtigd om de overeenkomst als gevolg van een tariefswijziging te ontbinden, tenzij het lid een natuurlijk persoon is, de tariefswijziging een verhoging van de contributie betreft en deze verhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt of hoger is dan 5%. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven geen recht op ontbinding.

2.7) Bij ziekte of afwezigheid van de docente bieden wij de mogelijkheid de les in te halen, de contributie wordt dan niet verrekend.

2.8) Feestdagen die buiten de schoolvakanties vallen, kunnen op een later tijdstip ingehaald worden
 

Artikel 4 Opzeggen

4.1) In de dienstverleningsovereenkomst wordt de duur van de overeenkomst vermeld

4.2a) Bij een contract met een duur van langer dan 6 maanden: na het verstrijken van de overeengekomen periode wordt de overeenkomst automatisch stopgezet. Eén maand voor het einde van uw contract dient u opnieuw een contract bij ons af te sluiten. 

4.2b) Bij een contract met een duur van 1 maand: na het verstrijken van de overeengekomen periode wordt het abonnement automatisch verlengd met één maand. Bij een maand contract hanteren wij een opzegtermijn van één maand voor de eerste van de maand. SAV behoudt zich het recht voor het contract stop te zetten met in acht neming van een opzegtermijn van één maand. 

4.3) Tussentijdse ontbinding is niet mogelijk. Bij vroegtijdige opzegging van de dienstverleningsovereenkomst vindt geen restitutie plaats. 

4.4) Opzeggen kan alleen via de mail, niet via whatsapp

4.5) Bij een automatische incasso contract hanteren wij een opzegtermijn van één maand voor de eerste van de maand m.u.v. dans. Een dans seizoen wordt aangegaan voor een periode van één jaar.

 


Artikel 5 Uitsluiting
5.1) SAV heeft het recht deelname van de aangemelde deelnemer aan een les te weigeren, indien de deelnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

5.2) SAV heeft het recht de toegang van de lessen, zonder opgave van reden, van de deelnemer te weigeren.

 

Artikel 6 Gemiste lessen

6.1) Gemiste lessen kunnen op een ander gewenst tijdstip (afhankelijk van het gekozen contract) worden ingehaald.

6.2) Er vindt geen restitutie plaats bij gemiste lessen door vakantie, ziekte of andere redenen.

6.3) Bij langdurige ziekte kunt u contact opnemen met SAV zodat een betalingsregeling getroffen kan worden.

Artikel 7 Annulering door SAV

7.1) SAV heeft het recht zonder opgave van redenen les en/of leslocatie te wijzigen.

7.2) SAV heeft het recht zonder opgave van redenen de les te annuleren of deelname van de deelnemer te weigeren.

7.3) Er geldt vanuit SAV geen restitutieplicht bij overmacht, waaronder bijvoorbeeld wordt begrepen maatregelen in het kader van de volksgezondheid, de politieke situatie in een land,  technische mankementen, ziekte of natuurrampen. 

Artikel 8 Wijzigingen

8.1) SAV behoudt zich de vrijheid voor de Algemene voorwaarden en de lestijden, locatie en data te allen tijde te wijzigen.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1) SAV verplicht zich de gegeven opdracht naar inzicht en vermogen uit te voeren.

9.2) SAV is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na les.

Artikel 10 Toepasselijkheid en geschillen

10.1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met SAV betreffende deelname aan lessen of houden van cursussen, trainingen en andere vormen van opleiding, dan wel advisering in de ruimste zin van het woord.

10.2) Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door SAV.

10.3) Geschillen voortvloeiend uit de overeenkomsten waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in de plaats of omgeving van de vestiging van SAV behoudens hogere voorziening.

Artikel 11 Privacy

11.1) Door het accepteren van de algemene voorwaarden geef je toestemming voor het gebruiken van foto’s die er tijdens de les of evenementen worden gemaakt.

bottom of page